Tổ chức buổi thao giảng cho giáo viên, tích hợp lồng ghép chuyên đề vào hoạt động giảng dạy.