ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2019 CỦA CHI BỘ MN CHÂU HƯNG