Slideshow size tiêu chuẩn 1049px x 470px (Rộng x Cao) (phải cắt vát chéo như ảnh slider mẫu)